تلفیقی جذاب ازجراحیهای باز,میکروسکوپیک,اندوسکوپیک,لیزر,میکروسرجری وجراحیهای ظریف ودر نهایت جراحی زیبایی بینی وصورت,رشته گوش,حلق,بینی وجراحی سروگردن را به یکی از رشته های پرطرفدار بالینی وتخصصی دردنیا وهمینطوردر کشور ما مبدل کرده است.

گوناگونی اعمال جراحی,رویکردهای مختلف ومتنوع برای دسترسی به اندامهای هدف,دستیابی دشوار به اهداف جراحی,بدلیل مجاورت باعناصر حیاتی درگردن,قاعده جمجمه,چشم,مجاورت با شریان های کاروتید مشترک,داخلی وخارجی,ورید ژوگولر,اعصاب کرانیال,مغزوتراکم عروق واعصاب ناحیه ودشواری درترمیم و کنترل خونریزیهای ناشی از آن,جذابیت ها,هیجانات واسترس های ناشی از آن را دوچندان کرده است.

از طرفی,همزمان بارشد روزافزون تکنولوژی ووجود بسترهای کاربردی هیجان انگیز دراین حوزه,این رشته به عنوان یکی از رشته های پیشرو درعرصه تکنولوژیک,در محافل گوناگون علمی,مطرح است.

امروزه میکروسکوپ های پیشرفته,سیستم های اندوویژن با قابلیت های گوناگون,دستگاه های نویگیشن ولیزردرکنار پیشرفت های خیره کننده دردستگاه های تصویر برداری ورادیولوژی مداخله ای,جراحی های با کمترین تهاجم و بهترین پیامد بالینی,بدون برش جراحی وتوجه خاص به مسائل زیبایی شناسی رابه ارمغان آورده است.

امروزه اقبال واشتیاق به سمت جراحیهای زیبایی بینی وصورت روبه فزونی است وگاهی نیز زمینه های جذاب علمی,تکنیکی ومهمتراز همه نقش درمانی این رشته و برخی رشته های دیگررا تحت الشعاع خود قرارداده است.

به اعتقادمن رسالت واقعی خودوهمکارانم دراین رشته بهره گیری از تنوع,گوناگونی وجذابیت های اعمال جراحی متنوع این رشته,جهت تقویت بسترهای لازم برای تعالی همه جانبه ومتوازن آن به منظوردستیابی به مقاصد بالای علمی است.

این وظیفه الزاما وقطعا باید بردوش یکایک همکاران عزیز سنگینی کند نه آنکه سنگینی این بار بخشی ازپیشگامان فرهیخته این رشته جذاب را فرسوده,رنجوروبیمار کند...
ما بیش ازهمه وبیش از تمامی بیماران به استادان بزرگ وپیشکسوتان این عرصه مدیون,محتاج ونیازمندیم...

منبع : سایت دکتر علی نریمانی - متخصص گوش ، حلق ، بینی

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید