شناخت اجزاء دندان و بافت های حمایت کننده آن می تواند در درک ماهیت مخرب و پیش رونده پوسیدگی دندان و ناراحتی های لثه مفید باشد .
ترکیب اجزاء دندان :
مینا : سخت ترین ماده موجود در بدن است . مینا با پوشاندن سطح تاج باعث محافظت از آن در برابر اعمال جویدن و وسایل ساینده می شود ، سختی این ماده امکان محافظت نسبی مینا و دندان را از پوسیدگی فراهم می کند .
عاج : قسمت عمده بافت دندان از عاج تشکیل شده است که در زیر لایه مینایی قرار گرفته است . سختی عاج به اندازه سختی مینا ناست بنابراین سرعت پیشرفت پوسیدگی در آن سریع تر است .


سمنتوم : لایه بسیار نازکی است که روی سطح ریشه را می پوشاند ( همانند مینا در تاج دندان ) ، الیاف نگهدارنده دندان از یک سو به استخوان و از سوی دیگر در درون سمنتوم ریشه قرار می گیرند . با خورده شدن ( تحلیل ) لثه ، سمنتوم در معرض مواد محرک قرار گرفته و با تحریک سمنتوم درد ایجاد می گردد . بخش مرکزی دندان : عصب دندان به همراه رگهای خونی در بخش مرکزی دندان قرار گرفته اند . این توده بصورت کانال در ریشه و در تاج بصورت حفره است . اعمال مربوط به تغذیه دندان ، حس دندان و همچنین وظیفه ساخت عاج جدید بعهده این بخش از دندان است . با ملتهب شدن این بافت به دلیل ترشح سموم ميكروبي حاصل از پوسیدگی یا جراحات ، دندان درد در این بخش ایجاد می گردد . در صورتی که پیشرفت پوسیدگی زیاد شود و به این بخش برسد با وارد شدن میکروبها به این بخش ، امکان حرکت میکروبها در چرخه خون و انتقال این میکروبها به نواحی دیگر فراهم می گردد .اجزای دندان